Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
I Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

27 kwietnia w Brukseli został zorganizowany Pierwszy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim tematyce młodzieży na drogach. W obchodach zorganizowanych przez Komisję Europejską wzięli udział przedstawiciele Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, którzy dzień wcześniej uczestniczyli również konferencji BRD zorganizowanej przez Toyota Motor Europe.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest częścią strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia o połowę liczby zabitych na drogach do 2010 roku. W obchodach Europejskiego Dnia BRD wzięło udział ponad 400 uczestników z 35 krajów. Sympozjum odbyło się w ramach Pierwszego Globalnego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowanego przez ONZ.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a jednocześnie Komisarz odpowiedzialny za sprawy transportu Jacques Barrot, otwierając konferencję powiedział: „Mam nadzieję, że Pierwszy Europejski Dzień Bezpieczeństwa BRD będzie dodatkową motywacją dla wszystkich zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osiągnęliśmy już wiele, jednak nasze starania nie mogą osłabnąć. Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż tak wielu młodych ludzi angażuje się w działania zmierzające do zmiany złej sytuacji na drogach”.

Głównym celem konferencji było pokazanie młodym ludziom sposobów i możliwości, dzięki którym mogą przyczynić się do poprawy BRD. Nowością było zaproszenie młodych do dyskusji na temat ich doświadczeń związanych z bezpieczeństwem na drogach. Pomimo, że sympozjum było poświęcone przede wszystkim sytuacji młodzieży, wzięły w nim udział także instytucje, organizacje, i partnerzy działający na polu BRD.

Największą ilość ofiar wypadków drogowych stanowią młodzi ludzie w przedziale wieku 18 – 25 lat i jest to dotkliwa strata dla całego społeczeństwa. Uczestnicy sympozjum stwierdzili, że sytuację można poprawić przez m.in.: edukację, przekazywanie nie tylko wiedzy, ale także umiejętności poruszania się na drogach, komunikację pomiędzy krajami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń oraz walkę z częstym zjawiskiem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Toyota Motor Europe jako członek Platformy eSafety Aware, realizującej program Komisji Europejskiej dotyczący sytuacji na drogach, zorganizowała 26 kwietnia spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji współpracujących na rzecz BRD. Konferencja odbyła się przy okazji I Globalnego Tygodnia Bezpieczeństwa.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu zbudowania platformy jednoczącej wszystkich tych, którzy angażują się w poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Fundacji „Kierowca Bezpieczny” oraz autorytety i eksperci w tej dziedzinie. Głównym tematem sympozjum była ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także promocja edukacji w zakresie BRD.

Podczas konferencji odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, w której udział brali zarówno prelegenci, jak i zaproszeni goście. Rozmowa toczyła się wokół dwóch głównych motywów: niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz edukacji i promocji zagadnień związanych z BRD.
Wyszczególniono kilka ważnych wątków skierowanych głównie do instytucji europejskich oraz przemysłu motoryzacyjnego:
- podstawowymi komponentami działań na poziomie politycznym powinny być: integracja i koordynacja wszystkich przedsięwzięć z zakresu BRD; ponoszenie i dzielenie odpowiedzialności oraz kompleksowe badania obejmujące wszystkich użytkowników dróg oraz całą infrastrukturę
- konieczność gromadzenia i harmonizacji danych dotyczących ruchu drogowego i wypadków. Dzielenie się tymi danymi na poziomie międzynarodowym podczas spotkań, konferencji, a także poprzez tworzenie sieci powiązań. Podniesienie jakości tych danych. Zasygnalizowano konieczność włączenia mediów, jako ważnego partnera, podczas działań na rzecz BRD.
- rozszerzanie i promocja projektów i kampanii biznesowo-społecznych skierowanych na edukację i promocję BRD. Działania takie powinny być popierane i stymulowane przez Komisję Europejską i międzynarodowe autorytety.
- kampanie typu „noc bez wypadków” powinny być wzmacniane na wszystkich poziomach funkcjonowania społeczeństwa
- istnieje konieczność lepszej wymiany informacji pomiędzy członkami Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
-   potrzeba znalezienia źródła finansowania oraz dróg wsparcia Unii Europejskiej, które pomogłyby w rozwoju i realizacji planów poprawy bezpieczeństwa na drogach we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej
- producenci samochodów powinni poszukiwać możliwości technicznego poprawienia bezpieczeństwa samochodów w zakresie ochrony pieszych oraz rowerzystów (zewnętrzne poduszki powietrzne).

Wydarzeniu towarzyszyły działania Czerwonego Krzyża zmierzające do rozprzestrzenienia świadomej postawy na drodze, respektowania zasad i właściwych zachowań w ruchu drogowym oraz upowszechnienia się zasad pierwszej pomocy.

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu