Poprzenia strona...
Wiadomości


Przydrożne drzewa - ciekawa konferencja w Kościanie


„Jak urządzać zieleń przydrożną, aby nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego?”- na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Stop Śmierci” konferencji „Przydrożne drzewa zagrożeniem życia? część II” , która odbyła się 18 maja 2006 w Kościanie, pod patronatem miejscowego Starostwa i Komendy Powiatowej Policji. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Fundacji „Kierowca Bezpieczny”.

Konferencję zainaugurował referat dr Jerzego Bierońskiego z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, który w kompleksowy i wnikliwy sposób przedstawił funkcje zieleni przydrożnej i zagrożenia związane z niewłaściwym jej kształtowaniem. Podkreślił, że tragiczne skutki wypadków z przydrożnymi drzewami nie są odpowiedzialne drzewa, ale zawsze człowiek - ten, który je tam posadził albo je tam tolerował. Do tej grupy należałoby zaliczyć także tych, którzy walczą o pozostawienie drzew przy drogach.

Następnie prelekcje wygłosili specjaliści z dziedzin nauki związanych z omawianym tematem oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny” Andrzej Kalitowicz wygłosił referat „ Drzewa przydrożne -sytuacja w Polsce i Europie”, w którym przedstawił obecną sytuacją w zakresie rozwiązywania problemu bezpiecznego zagospodarowania pasa drogowego w Polsce, jak i rozwiązania w tym zakresie wdrażane obecnie w Europie. Omówił m.in. koncepcję „ dróg wybaczających kierowcom ich błędy” oraz wnioski płynące z prowadzonego w UE programu RISER (Roadside Infrastructure for Safer European Roads), w tym konieczności wyznaczania przy nowo budowanych drogach specjalnych stref bezpieczeństwa (safety zones) pozbawionych wszelkich przeszkód zagrażających bezpieczeństwu. Mówca podkreślił, że wszystkie kraje współpracujące w ramach RISER zgadzają się, że drzewa stanowią szczególne zagrożenie, gdy są za duże lub rosną zbyt blisko jezdni.

Po prelekcjach rozgorzała dyskusja, w której głos zabierali zarówno zwolennicy bezwzględnego utrzymywania drzew przy drogach, jak również zwolennicy ich wycinki. Byli, również, zwolennicy rozwiązań pośrednich. Przeważała opinia, aby bezwzględnie chronić zadrzewienia przydrożne o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej czy historycznej, pozostałe drzewa usuwać, a w pasie drogowym sadzić wyłącznie krzewy.

Organizatorzy spotkania powołali zespół roboczy, którego zadaniem jest kontynuowanie prac dotyczących omawianego problemu z uwzględnieniem wiedzy zdobytej podczas konferencji. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach. Pracami zespołu kieruje podinspektor mgr Roman Grabara, organizacje społeczne reprezentuje Edward Woźniak, środowiska przyrodników dr Wojciech Kowalkowski z Akademii Rolniczej w Poznaniu, a pozostałe środowiska naukowe dr Jerzy Bieroński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na pierwszym posiedzeniu, zespół oceniając obecną sytuację uznał, że zieleń przydrożna (w tym głównie drzewa) ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Urządzana w odległych czasach głównie z drzew o grubym pniu, niedostosowana do obecnego rozwoju komunikacji, nie tylko przyczynia się do powstawania wypadków, ale także zdecydowanie zwiększa ich ciężkość i konsekwencje. Jest jednym z najważniejszych, ciągle nierozwiązanych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ponad 21 tysięcy zabitych, ponad 110 tysięcy rannych, kilkadziesiąt miliardów złotych strat. Taki jest bilans wypadków, do których przyczyniły się drzewa rosnące przy polskich drogach w ciągu ostatnich 17 lat. Najwięcej wypadków najechania na przydrożne drzewa ma miejsce w północnej i zachodniej części Polski. W niektórych powiatach jest to przyczyną śmierci ponad 28% ogółu zabitych w wypadkach drogowych.Ofiary śmiertelne wskutek najechania na przydrożne drzewo – procent ogółu zabitych w wypadkach drogowych. Mapa ze strony:
http://www.its.home.pl/nsite/uploaded_general/Krajowy_program_BRD-Gambit.pdfWykres ze strony: http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Gambit_2005_RM.pdf

Zespół proponuje, aby przyjąć następujące zasady urządzania zieleni przydrożnej:

 • na poboczu każdej drogi publicznej, w szczególności poza obszarem zabudowanym, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, o szerokości od 3 do 16 metrów. Jej szerokość powinna być uzależniona głównie od dopuszczonej na danej drodze prędkości.
 • zieleń przydrożną w tej strefie należy tak urządzać, aby nie zagrażała bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, nie ograniczała wymaganego pola widoczności i w miarę możliwości spełniała pozostałe wymogi określone prawem tj. ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, chroniła przyległy teren przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz pełniła funkcje ozdobne.
 • w odległości najmniej do 3m od krawędzi jezdni tworzyć pas zieleni niskiej, trawiastej, aby nie ograniczać wymaganego pola widoczności.
 • zieleń niską, trawiastą stosować również na wewnętrznych stronach zakrętów, łuków jezdni, przed skrzyżowaniami i przejazdami kolejowymi.
 • na prostych odcinkach drogi, po zewnętrznej stronie zakrętów i łuków jezdni poza strefą zieleni trawiastej wyznaczyć strefę przeznaczoną do zakrzewienia, w skład roślinności stosowanej w tej strefie powinny wchodzić głównie krzewy, mogą by to być również drzewa, ale pod warunkiem, że średnica ich pnia nie przekroczy 7cm. Po przekroczeniu tego wymiaru należy je niezwłocznie usuwać.
 • drzewa o średnicy pnia większej niż 7cm utrzymywać poza strefą bezpieczeństwa. W nielicznych, uzasadnionych przypadkach dopuścić utrzymywanie takich drzew w strefie bezpieczeństwa pod warunkiem, że nie ograniczą minimalnego pola widoczności, będą właściwie utrzymane i skutecznie osłonięte barierą energochłonną.

  Postanowiono podjąć następujące działania:

 • przystąpić do opracowania szczegółowych zasad wyznaczania strefy bezpieczeństwa na poboczach dróg publicznych,
 • przystąpić do opracowania szczegółowych zasad wytyczania w tej strefie miejsc przeznaczonych do utrzymywania zieleni trawiastej i zieleni krzewiastej.
 • przystąpić do opracowania zasad doboru gatunków roślinności nadającej się do nasadzeń przydrożnych, zasad ich sadzenia i pielęgnacji
 • opracowane zasady poddać konsultacjom w różnych środowiskach społecznych, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i poprawek opublikować jako społeczny projekt zasad urządzania zieleni przydrożnej.

  Członkowie zespołu uznali, że należy dążyć do tego, aby zasady urządzania i utrzymywania zieleni przydrożnej były ściśle określone prawem, w sposób zrozumiały zarówno dla zarządców dróg jak i dla użytkowników dróg. Nieprzestrzeganie tego prawa powinno być traktowane jak naruszenie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  Zespół zwraca się z prośbą do zarządców dróg, aby do końca 2006 roku w każdej gminie dokonano inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej czy historycznej, przeznaczonych do dalszej ochrony i jednocześnie przystąpiono do usuwania drzew rosnących przy drogach przebiegających przez obszary leśne. Pozwoli to na znaczne przyśpieszenie procesu dostosowywania zieleni przydrożnej do obecnych potrzeb komunikacyjnych.

  Fundacja „Kierowca Bezpieczny” zdeklarowała swoją pomoc merytoryczną i finansową dla prac zespołu i upowszechnienia wyników jego działania.

  Zobacz  - Andrzej Kalitowicz „Przydrożne drzewa-sytuacja w Polsce i w Europie.” – prezentacja PowerPoint

  Zobacz  - Dr Jerzy Bieroński „Zieleń przydrożna-funkcje, zagrożenia oraz problemy jej kształtowania.”

  Zobacz  - Informacja WRD KWP Olsztyn - najechanie na drzewo 2005 rok.

  Ciekawy artykuł o konferencji: - Kliknij!  © Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


  Poprzenia strona...

  Na górę strony...
 •    Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
  Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
  Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
  Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
  Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu