Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

 

Podsumowanie I edycji akcji
„Trzeźwo myślę - trzeźwo jeżdżę”


"Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę" - pod takim hasłem Fundacja "Kierowca Bezpieczny", przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego, prowadziła kompleksowe działania mające uświadamiać zagrożenia wynikające z poruszania się po drodze pod wpływem alkoholu. Celem akcji było promowanie wśród młodzieży szkolnej trzeźwości i odpowiedzialnej postawy na drodze.

Realizacja projektu rozpoczęła się zorganizowaną w dniu 21.04.06,  przy współudziale Wydziału Humanistycznego  UWM w Olsztynie, konferencją prasową dla przedstawicieli mediów i instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz administracji państwowej i samorządowej. W konferencji wzięli udział: Krzysztof Hołowczyc, dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr Andrzej Korytko, Waldemar Ziarek, Cezary Kaźmierczak z zespołu Maanam. Podczas konferencji przedstawiono projekt, zaprezentowano film „Eksperyment” oraz oficjalną piosenkę projektu wykonaną przez Kapelę Jakubową.
Dzień później zorganizowano konferencję metodyczną dla kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych . Podczas jej trwania przedstawiono europejskie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na drodze i zwalczania mody na jazdę w stanie nietrzeźwym wśród młodzieży szkolnej.  Przeprowadzono szkolenie dotyczące samodzielnej realizacji projektu przez nauczycieli w szkołach. Zaprezentowano najnowsze badania naukowe dotyczącego przyczyn picia alkoholu przez młodzież. Nauczyciele otrzymali materiały niezbędne do realizacji projektu (tj. płytę DVD z filmem, konspekty przeprowadzenia zajęć, płytę CD z utworem muzycznym, inne materiały promocyjne dotyczące problematyki młodzieżowej). W konferencji udział wzięli: Krzysztof Hołowczyc, dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr Andrzej Korytko, Waldemar Ziarek, Andrzej Kalitowicz.
W  maju i czerwcu przedstawiciele Fundacji przeprowadzili zajęcia w około 30 gimnazjach i liceach na terenie warmińsko-mazurskich powiatów. W trzech spotkaniach wziął udział Krzysztof Hołowczyc. Podczas spotkań prezentowano duński film „Eksperyment”, którego polską wersję zrealizowano przy współpracy Fundacji i z udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Na jego bazie prowadzono zajęcia metodą pogadanki i pracy w grupach.
Podsumowaniem działań w powiatach było zorganizowanie 4 września w Nidzicy rodzinnego festynu z udziałem Krzysztofa Hołowczyca.  Wygłosił on prelekcję dotyczącą bezpiecznych postaw za kierownicą oraz przeprowadził krótki quiz z nagrodami dla uczestników. Przygotowano również ekspozycję wystawy rysunków z komiksową postacią Krzysztofa Kierowczyca oraz prac Andrzeja Mleczko o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Zgromadzonej na festynie młodzieży udostępniony został symulator rajdów Peugeot 206 WRC jedyny tego typu w Polsce symulator zbudowany na bazie oryginalnej karoserii jednego z najlepszych samochodów rajdowych na świecie, w oparciu o komputerową grę Colin McRae Rally 4, w której głosu do polskiej wersji językowej użyczył Krzysztof Hołowczyc. Uczestnicy zasiadając w bolidzie mieli okazję w wirtualny sposób zmierzyć się z trasami słynnych światowych rajdów.
Podczas całej akcji zorganizowano w sumie cztery festyny rodzinne o podobnej formule. Oprócz spotkania w Nidzicy festyny odbyły się: 29 maja w Giżycku, 01 czerwca w Szczytnie, 24 czerwca w Mrągowie.
Akcji towarzyszyła kampania medialna. Opracowano i zrealizowano spoty radiowe i telewizyjne promujące akcję, które były emitowane na antenie Radia Olsztyn i TV Multimedia. Prowadzono również działania PR propagujące akcję w mediach.
Ważnym czynnikiem całej akcji był jej charakter badawczy. W okresie od 5.06-17.09 przeprowadzono badania naukowe. Badania oparte były na ankietach przygotowanych przez dr Przybysz. Badania omówiono i przeprowadzono na lekcjach wychowawczych przez przedstawicieli Fundacji. Badaniami objęto około 2000 uczniów.
Celem badań było poznanie opinii młodzieży na temat świadomości zagrożeń związanych z jazdą pod wpływem alkoholu oraz najważniejszych stymulatorów tkwiących w środowisku społecznym, tj. rodzinie, grupie rówieśniczej oraz szkole, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu wypadków drogowych spowodowanych przez młodzież.  Została zwrócona uwaga na efektywne formy przekazywania odpowiednich informacji do młodzieży, tj. poprzez media, wykorzystanie autorytetu młodzieżowego ( wizerunek Krzysztofa Hołowczyca) oraz festyny i konkursy, których forma odpowiada zainteresowaniom młodych ludzi.
Badana młodzież po raz pierwszy zetknęła się z problemem alkoholowym na ulicy (prawie 50%) oraz w środowisku rówieśniczym (blisko 40%). Niepokojący jest jednak fakt, iż niespełna 10% badanych z problemem alkoholowym zetknęło się po raz pierwszy w domu. Tak niski wskaźnik, nie zawsze wskazuje na brak problemu alkoholowego w środowisku domowym. Należy, zatem przypuszczać, że większość badanych wstydziła się wskazać na występowanie tego problemu w domu. Niski natomiast wskaźnik (5,6% ogółu badanych) dotyczył okoliczności zetknięcia się badanych z problemem alkoholowym poprzez media.

Taki wynik wskazuje na to, że największą uwagę należy skupić na kreowaniu mody na trzeźwość wśród młodzieży, używając różnorodnych środków oddziaływania, głównie mających wpływ na emocje.
Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły założenia i wskazały na konieczność organizowania akcji typu „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”, które najlepiej docierają do młodych ludzi. Badania stanowią niezwykle cenną bazę wiedzy. Zyskaliśmy informacje o poglądach i zachowaniach młodych uczestników ruchu drogowego, dzięki którym można lepiej określić grupę docelową oraz charakter przyszłych działań. (Pełna wersja analizy badań) .

Dane liczbowe przedstawiają zakres i różnorodność prowadzonych działań oraz zainteresowanie, z jakim spotkała się akcja „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” wśród odbiorców:

  • Konferencja prasowa zgromadziła 40 osób, wśród nich przedstawicieli mediów, instytucji zwalczających patologie społeczne, policji, urzędów administracji państwowej i samorządowej.
  • Konferencja metodyczna – 50 osób
  • Kampania medialna – to cykl artykułów informacyjnych o akcji, a także emisja spotów radiowych na antenie Radia Olsztyn.
  • Spotkania z młodzieżą w 30 szkołach ponadpodstawowych 4 powiatów Mrągowskim, Giżyckim, Nidzickim i Szczycieńskim.
  • 4 festyny – około 3 000 uczestników
  • Konkurs plastyczny, na który wpłynęło ponad 100 prac wykonanych różną techniką.
  • Powstały trzy utwory muzyczne propagujące zasady akcji.
  • Badaniami objęto około 2 000 uczniów.

Akcja „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” spotkała się z uznaniem nie tylko na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, lecz także został dostrzeżony poza granicami kraju. W listopadzie 2006 Komisja Europejska wyróżniła Fundację w Konkursie Awards of Excellence in Road Safety  za realizację m.in. tego programu.

W październiku 2006r. podsumowano program podczas spotkania na Wydziale Humanistycznym UWM z udziałem prof. dr hab. Norberta Kasparka. 4 grudnia 2006r. Zarząd Fundacji na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Jackiem Protasem przestawił wyniki osiągnięte w ramach prowadzonej akcji oraz plany jej kontynuacji w 2007 roku.
Organizatorzy otrzymali również inne wyróżnienia. 4 grudnia 2006 wojewoda Warmińsko-Mazurski Adam Supeł wręczył prezesowi Fundacji list gratulacyjny za działania na rzecz edukacji młodzieży. 18 lutego 2007 r. Marszałek Województwa Warminsko-Mazurskiego Jacek Protas na uroczystej gali wręczył przedstawicielom Fundacji pamiątkowy medal „Najlepsi z najlepszych”. Kapituła Konkursu przyznała tę nagrodę Fundacji „Kierowca Bezpieczny” za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej w regionie warmińsko-mazurskim oraz za promowanie regionu w Europie. Organizatorzy docenili wyróżnienie Komisji Europejskiej przyznane Fundacji za skuteczne i innowacyjne kampanie społeczne, w tym  za akcję „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”.

Akcję wspierały: Urząd Marszałkowski Województwa Warminsko-Mazurskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, TVP Oddział Olsztyn, Radio Olsztyn, Telewizja Tele-Top.

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu